Strandskydd står över ekonomisk förlust

(Bygga/bo.)

En privatperson som köpte mark i Lerums kommun för att bygga en villa får tji sedan strandskyddet utvidgats till 300 meter.

Det var 1990 som fastighetsägaren köpte mark som han påstår då var utpekad som ett utbyggnadsområde. Enligt fastighetsägaren innebär en nekad strandskyddsdispens en ekonomisk katastrof. Men alla instanser från kommunen och uppåt bedömer att en dispens skulle strida mot strandskyddets syften.

Det var flera fastighetsägare som sökte dispensen för att bygga tre enbostadshus i området invid sjön Aspens strand, som bland annat hyser gamla ekar, lågor och torrträd och ligger nära ett naturreservat och ett Natura 2000-område. De hävdar att de upplåtit 5000 kvadratmeter till Natura 2000-området utan ersättning “med förbehållet att det inte skulle få inverka negativt på en framtida exploatering”. Senare ville länsstyrelsen köpa den mark där de vill bygga hus, men de godtog inte värderingen.

Den fastighetsägare som går vidare och överklagar till Mark- och miljööverdomstolen säger sig vara beredd att ingå ett skötselavtal med länsstyrelsen bara han får sin dispens. Men det hjälper inte eftersom domstolen kommer fram till att ett husbygge med tillhörande markarbeten skulle förstöra det som det utvidgade strandskyddet skulle bevara.

Enligt domstolen föreligger det visserligen särskilda skäl för dispens i och med att området är avskilt från stranden genom järnvägen Västra stambanan. Den bedömningen gäller trots att det finns en gångtunnel under järnvägen. Men en dispens skulle inte vara förenlig med strandskyddets syften, bland annat att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land.
Enligt domstolen är det aktuella området just ett sådant mindre skogsområde med höga naturvärden som det utvidgade strandskyddet avsåg att skydda.

“Även med beaktande av (fastighetsägarens) intresse av att uppföra enbostadshusen kan hans intresse inte ha sådan tyngd att dispens ska beviljas”, konstaterar domstolen.

Även underinstansen Mark- och miljödomstolen konstaterade att vid intresseavvägningen har enligt gällande lagstiftning syftet med strandskyddet företräde framför det enskilda intresset.

Källa
Mark- och miljööverdomstolen