Så ser Sveriges nya etappmål ut

(Miljömål)

Regeringen har beslutat om tretton nya etappmål i miljömålssystemet och preciseringar för alla miljökvalitetsmål.

Preciseringarna är tänkta att göra målen tydligare och de ska användas i den löpande uppföljningen. De tretton nya etappmålen finns inom luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald:

 • Etappmål om begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa
 • Etappmål om begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten (gäller utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar i Östersjön och Nordsjön)
 • Etappmål om luftföroreningar från småskalig vedeldning
 • Etappmål om särskilt farliga ämnen
 • Etappmål om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper
 • Etappmål om information om farliga ämnen i varor
 • Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
 • Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn
 • Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens
 • Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster
 • Etappmål om hotade arter och naturtyper
 • Etappmål om invasiva främmande arter
 • Etappmål om kunskap om genetisk mångfald