Nya regler (vecka 50)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya lagar och förordningar som i vid bemärkelse rör miljöområdet. Dessutom publicerar vi myndigheters egna föreskrifter som på samma sätt rör miljön. Här är författningar publicerade vecka 50.

SFS 2016:1227 Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen(2016:1145) om offentlig upphandling.

NFS 2016:10 Upphävande av föreskrifter (SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen.

NFS 2016:9 Föreskrifter om kontroll av luftkvalitet.

HVMFS 2016:34 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2016.

HVMFS 2016:33 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

HVMFS 2016:32 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

HVMFS 2016:31 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

BFS 2016:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

BFS 2016:13 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.

BFS 2016:14 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

BFS 2016:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert.

MSBFS 2016:9 Föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).

MSBFS 2016:8 Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

TSFS 2016:121 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss.

SJVFS 2016:46 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks  föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.

TSFS 2016:128 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

TSFS 2016:129 Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring.

TSFS 2016:130 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:49) om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form.

TSFS 2010:159 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall.