Nya EU-regler i korthet (v 8)

(Lag och rätt)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya EU-bestämmelser (direktiv, förordningar och beslut) som i vid bemärkelse rör miljöområdet.

Här är nya rättsakter från EU publicerade under vecka 8.

Förordning 2015/242 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/242 av den 9 oktober 2014 om närmare bestämmelser om de rådgivande nämndernas funktion inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Beslut 2015/253 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/253 av den 16 februari 2015 om regler om provtagningen och rapporteringen enligt rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen.

Beslut 2015/217 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/217 av den 10 april 2014 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

Förordning 2015/282 Kommissionens förordning (EU) 2015/282 av den 20 februari 2015 om ändring av bilagorna VIII, IX och X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller den utvidgade engenerationsstudien av reproduktionstoxicitet.