Miljödomstolen klarade inte VA-mål

(Vatten/avlopp.)

Mark- och miljödomstolen i Växjö begick rättegångsfel när den utan tillräcklig utredning gav kommunens bolag rätt mot två ägare till en fastighet.

Nedläggningen av Statens VA-nämnd den 1 januari 2016 och överflyttningen av VA-målen till mark- och miljödomstolarna har inte gått så bra, åtminstone inte när det gäller detta mål som nu skickas tillbaka av Mark- och miljööverdomstolen till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Kommunen och fastighetsägarna tvistar om kostnader och ansvar för att ansluta fastighetens vatten och avlopp till det allmänna VA-nätet. Tvisten handlar bland annat om vid vilken tidpunkt fastigheten blev en del av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och om kommunen har rätt att placera anslutningspunkten 45 meter från tomtgränsen, något som inneburit en merkostnad för fastighetsägarna på drygt 50 000 kronor.

Ett litet berg finns mellan fastigheten och kommunens VA-ledning. Norrköping Vatten och Avfall AB hävdar att ledningsdragningen förbi berget är så dyr att den inte bör belasta VA-kollektivet. Medan fastighetsägarna vill bli av med kostnaden och ansvaret för ledningen fram till tomtgränsen.

Rättegångsfelet består enligt Mark- och miljööverdomstolen bland annat i att domstolen har tolkat fastighetsägarnas yrkande utan att ge dem möjlighet att yttra sig över tolkningen. Fastighetsägarna har heller inte fått yttra sig i frågan om vilka omständigheter som ska åberopas till grund för yrkandet. Eftersom de saknat juristombud är det särskilt allvarligt att domstolen har brustit i den materiella processledningen både när det gäller att klarlägga fastighetsägarnas yrkanden och grunder och när det gäller att se till att utredningen i målet fått den inriktning och omfattning som krävs för att avgöra målet.

Enligt Mark- och miljööverdomstolen har det även i övrigt finns flera otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar. Bland annat har kostnaden för att dra ledningen fram till tomtgränsen inte utretts, ej heller bolagets påstående om att det funnits särskilda skäl för att placera förbindelsepunkten på annan plats än vid tomtgränsen.

Domstolen konstaterar att mark- och miljödomstolen precis som VA-nämnden ska verka för att tvisten löses och att ansvaret inte skiljer sig från det som den tidigare VA-nämnden hade.

Källa
Mark- och miljööverdomstolen